عصب-عضله-ورزش-در-شیراز

هماهنگی عصب و عضله چیست ؟

ارتباط و همکاری سیستم عصبی مرکزی (CNS) در جریان یک فعالیت و حرکت بخصوص با عضلات سایر اندامها و ارگانهای حسی بدن را هماهنگی عصبی میگویند . انسان در دوران طفولیت از هماهنگی ضعیف تری در بین دستگاه عصبی مرکزی و سایر اندامها و عضلات برخوردار است ، پس به همین دلیل است که در تعادل ضعف داشته و به وضوح میتوان عدم حفظ تعادل او را در راه رفتن ، پرشها ، و سایر حرکات مشاهده کرد . با ورود به مرحله اولیه بلوغ هماهنگی عصب و عضله کودک بهبود یافته و تواناییهای حرکتی و تعادلی او افزایش میابد . از این مرحله به بعد او میتواند با تمرکز بیشتری و با انجام تمرینات بخصوص هماهنگی عصب و عضله نسبت به بهبود این مهارت پایه اقدام کند . تعریف هماهنگی در ورزش بدین معناست که ، وقتی ورزشکار بتواند یک حرکت را روان ، سریع ، با هزینه انرژی کمتر و همراه با حفظ تعادل انجام دهد ؛ آنگاه میتوانیم بگوییم که وی از توانایی هماهنگی خوبی برخوردار است . واضح است ورزشکارانی که دارای توانایی هماهنگی خوبی هستند ، نیاز به انرژی و مصرف اکسیژن کمتری نیز پیدا میکنند . از دستگاه هوبر ، میتوان به عنوان یکی از کاربردی ترین روشهاي بهبود توانایی هماهنگی عصب و عضله یاد کرد . این دستگاه قابلیت توسعه توانایی هماهنگی بازیکنان را برای شما فراهم میسازد و بهبود این مهارت پایه در عملکردهایی نظیر دریبلینگ ، شوتزنی ، سانتر ، ارسال پاس و … در فوتبال و ديگر عملكردها براي ورزشهاي راكتي ، بسكتبال ، واليبال ، اسنو بُرد و ... تاثیر مستقیم دارد . به یاد داشته باشید که شما با تمرین بر این قابلیت بازیکنان میتوانید تعادل و انعطاف آنها را نیز افزایش دهید که نتیجه آن صرف هزینه انرژی کمتر و مصدوم نشدن بازیکنان است . به شما پیشنهاد میکنیم با استفاده از اين دستگاه ، عملکرد و بازخورد بازیکنانتان را بهبود ببخشید